Оглас за ангажирање на два (2) национални сениор експерти и еден (1) помлад експерт за ажурирање на инвентарите за жива

Министерството за животна средина и просторно планирање, преку проектната канцеларија за неразградливи органски загадувачи (POPs) е во фаза на имплементација на проектот „Зајакнување на националните капацитети за имплементација на Минамата конвенцијата за жива со фокус на изработка на стратегија за процена на локација контаминирана со жива“. Проектот има за цел зајакнување на националните капацитети за […]

Иницијална оцена на состојбата со жива во Република Македонија

Април 2016 – aприл 2018: “Иницијална оцена на состојбата со жива во Република Македонија” Во рамките на обврската на Република Македонија која ја превзема со потпишувањето на Минамата Конвенцијата за жива (25.07.2014), подготвен е предлог проект заедно со UNEP за иницијална оцена на состојбата со жива во земјата. Со цел да се вклучи во глобалните […]