Што се неразградливи органски загадувачи (POPs)?

Научната евиденција покажува дека изложувањето на многу ниски дози на некои од соединенијата класифицирани во POPs (кои се меѓу најтоксичните супстанции досега синтетизирани) може да предизвика рак, оштетувања на централниот и периферниот нервен систем, болести на имунолошкиот систем, заболувања на репродуктивниот систем, пореметувања на развојот на доенчињата и децата. Загрижувачки е фактот дека постојат големи […]

Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија

Март 2015 до денес: „Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија – ОХИС“ Имплементациона агенција: UNIDO.Финансиска помош – грант: GEF (Глобален Еколошки Фонд)Одговорна институција: Министерство за животна средина и просторно планирање – Канцеларија за POPs. | GEF_5_UNIDO_CEO_En_Macedonia_4835_signed […]