Зајакнување на капацитетите за развој на националните регистри за загадувачи и трансфер на загадувачи (PRTR) и поддршка на спроведувањето на SAICM во две земји со економии во транзиции, Република Молдавија и Република Македонија

Ноември 2017 – декември 2018: Проект “Зајакнување на капацитетите за развој на националните регистри за загадувачи и трансфер на загадувачи (PRTR) и поддршка на спроведувањето на SAICM во две земји со економии во транзиции, Република Молдавија и Република Македонија”, финансиски подржан од UN Environment SAICM. Република Македонија како потписник на Киевскиот Протокол за Регистар на испуштање […]

Иницијална оцена на состојбата со жива во Република Македонија

Април 2016 – aприл 2018: “Иницијална оцена на состојбата со жива во Република Македонија” Во рамките на обврската на Република Македонија која ја превзема со потпишувањето на Минамата Конвенцијата за жива (25.07.2014), подготвен е предлог проект заедно со UNEP за иницијална оцена на состојбата со жива во земјата. Со цел да се вклучи во глобалните […]

Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија – ОХИС

Декември 2013 – Декември 2014: “Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија – ОХИС” – PPG Project Preparation Grant Во овој едногодишен проект, Глобалниот Еколошки Фонд одобри средства за изработка на целосен проектен документ со кој ќе […]

Ажурирање на Националниот имплементационен план за редукција и елиминација на перзистентните органски загадувачи – POPs во Република Македонија

Јули 2012 – август 2013: “Ажурирање на Националниот имплементационен план за редукција и елиминација на перзистентните органски загадувачи – POPs во Република Македонија“ Донаторска институција: GEF (Глобален еколошки фонд)Имплементациона агенција: UNIDOНационално извршно тело: Kанцеларија за POPsВреметрање на проектот: Јули 2012 до Август 2013 Во изминатиот период од 10 години, на предлог од неколку земји членки […]