Оглас за ангажирање на два (2) национални сениор експерти и еден (1) помлад експерт за ажурирање на инвентарите за жива

Министерството за животна средина и просторно планирање, преку проектната канцеларија за неразградливи органски загадувачи (POPs) е во фаза на имплементација на проектот „Зајакнување на националните капацитети за имплементација на Минамата конвенцијата за жива со фокус на изработка на стратегија за процена на локација контаминирана со жива“. Проектот има за цел зајакнување на националните капацитети за […]

Проект за отстранување на техничките и економски бариери за започнување на активности за чистење на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија

Март 2015 до денес: „Проект за отстранување на техничките и економски бариери за започнување на активности за чистење на на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија – ОХИС“ Имплементациона агенција: UNIDOФинансиска помош – грант: GEF (Глобален Еколошки Фонд)Одговорна институција: Министерство за животна средина и просторно планирање – Канцеларија за POPs. | […]