Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија

Март 2015 до денес: „Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија – ОХИС“ Имплементациона агенција: UNIDO.Финансиска помош – грант: GEF (Глобален Еколошки Фонд)Одговорна институција: Министерство за животна средина и просторно планирање – Канцеларија за POPs. | GEF_5_UNIDO_CEO_En_Macedonia_4835_signed […]

Финални резултати од истражување на локацијата – POLYECO

UNIDO Final Investigation Report OHIS rev.2 [pdf] Appendix A: HSE Plan Sops [9 MB, zip] (Content: “Emergency Response Plan OHIS”, “HSE Plan OHIS” and “SOPs & RAs”) Appendix B: Laboratory Protocols [31 MB, zip] (Content: “SGS analysis certificate”, “COA Standard” and other data.) Appendix C: Measured Field Data [0.5 MB, zip] (Content: “Measured Field Data OHIS v.3”) Appendix D: […]

Се зајакнуваат домашните капацитети за одржливо управување со контаминирани локации

Дваесет и пет претставника на стручната јавност од денеска па до петок ја следат пет дневната обука за одржливо управување со контаминирани локации. Обуката е организирана во рамките на проектот: „Отстранување на техничките и економски бариери за иницирање на активности за расчистување на локациите во „ОХИС“ АД Скопје, контаминирани со алфа-HCH, бета-HCH и линдан“. Обуката […]