Подигање на јавната свест на полето на еколошките аспекти на PCB

Мај 2004 – декември 2006: “”Подигање на јавната свест на полето на еколошките аспекти на PCB” – Во соработка со ETI – Швајцарска помош – SECO.

Корисник: Влада на Република Македонија
Донаторска институција: SECO
Национално извршно тело: Канцеларија за POPs
Вредност на проектот: CHF 25,500
Времетраење на проектот: 2006

Програма за подигање на јавната свест за релевантните субјекти и генералната популација во Македонија,која би била особено корисна за финализирање на проектот “Програмата за ефикасна дистрибуција на енергија”,но исто така и за сите идни активности на полето на перзистентните органски загадувачи во Република Македонија, воопшто.

Програмата е реализирана со цел да се поддржи работата на Канцеларијата за POPs во запознавањето на јавноста со штетните особини на POPs хемикалиите.