Воспоставување на систем за управување со електрична опрема контаминирана со ПХБ (полихлорирани бифенили)

Март 2007 – октомври 2008: “Воспоставување на систем за управување со електрична опрема контаминирана со ПХБ (полихлорирани бифенили)” Корисник: Влада на Република Северна МакедонијаДонаторска институција: Влада на Федерацијата Република Германија и GTZНационално извршно тело: Канцеларија за POPsВредност на проектот: EUR 400,000Времетраење на проектот: 2006-2008 Целта на овој проект е воведување на систем за управување  со […]

Проект за пакување и отстранување на старите залихи на токсични супстанции во Чаир/Градски завод за здравствена заштита -Скопје

Декември 2005 – август 2006: “Проект за пакување и отстранување на старите залихи на токсични супстанции во Чаир/Градски завод за здравствена заштита-Скопје” Корисник: Влада на Република МакедонијаДонаторска институција: SECOНационално извршно тело: Канцеларија за POPsВредност на проектот: CHF 72,000Времетраење на проектот: 2005-2006 Проектот е поддржан од Владата на Швајцарија и беше наменет за безбедно пакување и […]

Активности за изнаоѓање на решенија за ремедијација на HCH (линдан) во ОХИС, Скопје

Јануари 2005 – јули 2010: Активности за изнаоѓање на решенија за ремедијација на HCH (линдан) во ОХИС, Скопје Корисник: Влада на Република Северна МакедонијаДонаторска институција: Влада на Република Италија, Влада на Република Чешка, Европска агенција за реконструкцијаНационално извршно тело: Канцеларија за POPs/ Министерство за животна средина и просторно планирањеВредност на проектот: EUR 550,000Времетраење на проектот: […]

Програма за ефикасна дистрибуција на енергија

Јануари 2005 – јули 2006: “Програма за ефикасна дистрибуција на енергија” – Компонента IV-Швајцарска помош – SECO. Корисник: Влада на Република Северна МакедонијаДонаторска институција: SECOНационално извршно тело: Канцеларија за POPsВредност на проектот: CHF 355,000Времетраење на проектот: Јануари 2004-Декември 2006 Проект наменет за Електростопанство на Македонија со кој и се помага на Република Македонија да ја […]

Подигање на јавната свест на полето на еколошките аспекти на PCB

Мај 2004 – декември 2006: “”Подигање на јавната свест на полето на еколошките аспекти на PCB” – Во соработка со ETI – Швајцарска помош – SECO. Корисник: Влада на Република МакедонијаДонаторска институција: SECOНационално извршно тело: Канцеларија за POPsВредност на проектот: CHF 25,500Времетраење на проектот: 2006 Програма за подигање на јавната свест за релевантните субјекти и […]