Канцеларија за неразградливи органски загадувачи

 

 

Национален имплементационен план за намалување и елиминација на POPs во Р. Македонија

Прирачник за PCBs

Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија - ОХИС

 

Tендерски повик

Со цел да се реши долгогодишниот проблем со техничкиот HCH отпад (линдан и неговите изомери) депониран во кругот на фабриката ОХИС, Министерството за животна средина и просторно планирање преку својата проектна канцеларија за перзистентни органски загадувачи (POPs) е во процес на реализација на проектот „Отстранување на техничките и економските бариери за започнување на ремедијацијата на локациите контаминирани со α-HCH, β-HCH и линдан во ОХИС“.

Како резултат на подготвителните активности во изминатиот период, беше комплетирана целосна документација за објавување на меѓународен тендер од страна на агенцијата одговорна за имплементација на проектот United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), за избор на најдобро решение/технологија за деконтаминација на малата депонија сместена во кругот на ОХИС.

Тендерот е објавен на 15.10.2019 година.

Подолу е линкот до тендерот на веб страната на UNIDO:

Notices | UNIDO | Event No. 1100127349

Известување: UNIDO, агенцијата одговорна за имплементација на проектот, го продолжи крајниот рок за поднесување на понуди до 16.12.2019.