Канцеларија за неразградливи органски загадувачи

 

 

Национален имплементационен план за намалување и елиминација на POPs во Р. Македонија

Прирачник за PCBs

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Канцеларија за неразградливи органски загадувачи


Адреса: Бул.Гоце Делчев 18, 1000 Скопје

Тел:+389 2 3251 563, 3251 564, 3251 565
Факс: +389 2 3119 622

E-Mail: Сузана Андонова, А. Мицковски, А. Неделков и М. Кочов