Отстранување на ПХБ и опрема која содржи ПХБ

Октомври 2008 – до јуни 2013: “Отстранување на ПХБ и опрема која содржи ПХБ” Целта на овој проект произлегува од приоритетите дефинирани во Националниот Имплементационен План за редукција и елиминација на перзистентни органски загадувачи. Имплементацијата на тие приоритети ќе и помогне на земјата да биде во согласност со обврските од Стокхолмската Конвенција за перзистентните органски […]

Воспоставување на систем за управување со отпадните масла во Република Македонија

Ноември 2011 – декември 2012: “Воспоставување на систем за управување со отпадните масла во Република Македонија“ Елиминицијата на отпадни масла во Македонија претставува големо оптоварување на животната средина, животот и здравјето на луѓето. Со цел унапредување на животната средина, Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со GIZ (Германска развојна соработка) и Avista […]

Градење на капацитети за застарени и POPs пестициди во регионот на Источна Европа, Кавказ и Централна Азија

Декември 2010 – јануари 2012: “Градење на капацитети за застарени и POPs пестициди во регионот на Источна Европа, Кавказ и Централна Азија” – регионален проект На иницијатива на Меѓународната асоцијација за НСН и пестициди (IHPA), а во покровителство на Организацијата за храна и земјоделство (FAO) проект за градење на капацитети за управување со застарените пестициди […]

Проект за елиминација на отпад кој содржи лабораториски хемикалии од институтите за јавно здравје во Република Македонија

Март 2010 – јуни 2011: Проект за елиминација на отпад кој содржи лабораториски хемикалии од институтите за јавно здравје во Република Македонија Корисник: Влада на Република Северна МакедонијаДонаторска институција: SECO, Влада на Кралството Норвешка и Влада на Р. МакедонијаНационално извршно тело: Канцеларија за POPsВредност на проектот: CHF 123,000Времетраење на проектот: 2010-2011 Имајќи ја предвид претходната […]

Проект за безбедно управување со хемикалиите – SAICM

Август 2008 – јануари 2011: “Проект за безбедно управување со хемикалиите – SAICM” Согласно препораките дадени од страна на меѓународната заедница кои се дефинирани во трите стратешки документи за управување со хемикалии (SAICM), беше подготвен нов проект со цел да се изработи еден Национален имплементационен план за реализација на насоките дефинирани со SAICM. Во Октомври, […]