Канцеларија за неразградливи органски загадувачи

 

 

Национален имплементационен план за намалување и елиминација на POPs во Р. Македонија

Прирачник за PCBs

 

Реализирани проекти:

Мај 2002 до јануари 2005: "Овозможувачки активности за олеснување на раното делување за имплементација на Стокхолмската конвенција за POPs во Република Македонија."

Мај 2004 до декември 2006: "Подигање на јавната свест на полето на еколошките аспекти на PCB" - Во соработка со ETI - Швајцарска помош  - SECO.

Јануари 2005 до јули 2006: "Програма за ефикасна дистрибуција на енергија"- Компонента IV-Швајцарска помош - SECO

Јануари 2005 до јули 2010: Активности за изнаоѓање на решенија за ремедијација на HCH (линдан) во ОХИС, Скопје

Декември 2005 до август 2006: "Проект за пакување и отстранување на старите залихи на токсични супстанции во Чаир/Градски завод за здравствена заштита-Скопје"

Март 2007 до октомври 2008:Воспоставување на систем за управување со електрична опрема контаминирана со ПХБ (полихлорирани бифенили)

Август 2008 до јануари 2011: Проект за безбедно управување со хемикалиите - SAICM. Согласно препораките дадени од страна на меѓународната заедница кои се дефинирани во трите стратешки документи за управување со хемикалии (SAICM), беше подготвен нов проект со цел да се изработи еден Национален имплементационен план за реализација на насоките дефинирани со SAICM. Во Октомври, 2006, проектот беше одобрен и финансиски поддржан од QSP Trust Fund. [ www.saicm.mk ]
Во овој проект главниот акцент беше ставен на изработка на Националниот акционен план за безбедно управување со хемикалии во Република Македонија и Патоказ за воведување на акциите за безбедно управување со хемикалиите во проесите на развојно планирање.

Март 2010 до јуни 2011:Проект за елиминација на отпад кој содржи лабораториски хемикалии од институтите за јавно здравје во Република Македонија“.

Декември 2010 до јануари 2012: „Градење на капацитети за застарени и POPs пестициди во регионот на Источна Европа, Кавказ и Централна Азија“ - регионален проект

Ноември 2011 до декември 2012:Воспоставување на систем за управување со отпадните масла во Република Македонија

Октомври 2008 до јуни 2013: "Замена и елиминација на PCBs и опремата контаминирана со PCBs во Република Македонија."

Јули 2012 до август 2013: „Ажурирање на Националниот имплементационен план за редукција и елиминација на перзистентните органски загадувачи - POPs во Република Македонија

Декември 2013 до Декември 2014: „Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија - ОХИС“.- PPG Project Preparation Grant

 

Тековни проекти:

Март 2015 - во тек: „Проект за отстранување на техничките и економски бариери заради трансфер на технологии за ремедијација на локациите контаминирани со αHCH, βHCH и линдан во Република Македонија - ОХИС“.

Имплементациона агенција: UNIDO.

Финансиска помош - грант: GEF (Глобален Еколошки Фонд)

Одговорна институција: Министерство за животна средина и просторно планирање - Канцеларија за POPs.

GEF_5_UNIDO_CEO_En_Macedonia_4835_signed

Април 2016 –Април 2018: „Иницијална оцена на состојбата со жива во Република Македонија“

Во рамките на обврската на Република Македонија која ја превзема со потпишувањето на Минамата Конвенцијата за жива (25.07.2014), подготвен е предлог проект заедно со UNEP за иницијална оцена на состојбата со жива во земјата.

http://www.mercuryconvention.org/

 

Проекти во подготовка:

Во изработка...