Програма за ефикасна дистрибуција на енергија

Јануари 2005 – јули 2006: “Програма за ефикасна дистрибуција на енергија” – Компонента IV-Швајцарска помош – SECO.


Корисник: Влада на Република Северна Македонија
Донаторска институција: SECO
Национално извршно тело: Канцеларија за POPs
Вредност на проектот: CHF 355,000
Времетраење на проектот: Јануари 2004-Декември 2006

Проект наменет за Електростопанство на Македонија со кој и се помага на Република Македонија да ја замени опремата која содржи или е контаминирана со полихлорирани бифенили (PCB).

Главните цели на проектот беа идентификација, обележување, попис, транспорт, привремено складирање и финално одлагање/уништување на опремата која содржи полихлорирани бифенили (PCB) во Националната компанија за производство и снабдување со енергија.